Nieuws

Partij beëindigt lidmaatschap Otten. Financiële malversaties en bestuurlijk wangedrag onaanvaardbaar.

28 juli 2019, 19:10 Door: FVD

UPDATE 20:30 (zie onderaan artikel)

Vandaag bekrachtigt het bestuur van Forum voor Democratie het voorgenomen besluit om het partijlidmaatschap van Henk Otten op te zeggen wegens onaanvaardbare financiële malversaties, eigenmachtig optreden zonder de vereiste zakelijke en professionele afstemming en het ontbreken van deugdelijke verantwoording voor geld van leden en van overheidsinstanties. Het spreekt voor zich dat hij daarmee ook geen lid meer kan blijven van de Eerste Kamerfractie van FVD, en we verzoeken hem - conform afspraken - zijn zetel aan de partij ter beschikking te stellen.

Dit besluit markeert een treurig moment voor ons allemaal. Henk Otten heeft een belangrijke rol gespeeld in de beginfase van onze partij. Daar zijn we hem dankbaar voor. Als vriend en bestuurslid hebben we hem 100% vertrouwd en hem alle ruimte gegeven om zijn functie als penningmeester naar eigen inzicht uit te voeren. Dit is zodanig misgelopen dat consequenties moesten volgen. Daarbij heeft Otten de afgelopen dagen - in plaats van intern inhoudelijk verweer - een publicitair offensief gevoerd waarmee hij de partij en zijn (voormalig) fractiegenoten in de Eerste Kamer ernstig heeft geschaad. Ook zijn schrijven van zondag 28 juli gaat niet inhoudelijk in op onze verwijten en verandert niets aan ons oordeel. Voor zover nog een restje vertrouwen bestond, is dit door zijn recente optredens definitief verdwenen en is elke kans op verzoening verkeken.

Omdat de zaak nu procedureel is afgerond kunnen we meer openheid geven over de gang van zaken die ons tot dit onvermijdelijke besluit heeft gebracht. We geven hier een korte tijdlijn.

4 januari 2019 - Baudet verneemt dat Otten zichzelf, ondanks zijn full time salaris vanuit de Tweede Kamerfractie (gelijk aan dat van een Tweede Kamerlid), ook nog eens vanuit het Renaissance Instituut een “eindejaarsbonus” van 5.000,- euro heeft uitgekeerd.

16 februari 2019 - Ledendag in de Tweede Kamer. Baudet ziet dat Otten de cash-opbrengsten (van leden-aankopen) uit het kluisje pakt en in eigen zak steekt. Eist dat dit op de bankrekening van de partij wordt gestort en fatsoenlijk wordt geadministreerd. Dergelijke administratie blijkt geheel afwezig. Er wordt n.a.v. de discussie een beperkt bedrag gestort - naar later zal blijken (zie mei-juni 2019) is dit de enige storting van contanten over de gehele boekjaren 2018 en 2019. Alle cashopbrengsten 2018, alle contante gelden die bij events zijn opgehaald dus (dit gaat om vele duizenden euro’s), blijken spoorloos verdwenen.

18 februari 2019 - Bestuursvergadering. Baudet eist toegang tot en inzage in de bank. Otten blijft dit - ondanks herhaaldelijke verzoeken - blokkeren.

13 maart 2019 - Baudet en Rooken vernemen van websitebouwers dat zij door Otten onder druk zijn gezet om een fout in de software te schrijven waardoor Rooken, ondanks zijn functie als partijsecretaris, niet bij de ledenadministratie kan en zo zijn taak niet goed kan uitoefenen.

1 april 2019 - Baudet en Rooken verkrijgen via een formeel verzoek aan de bank eindelijk toegang tot de bankrekening van FVD (tot dat moment had alleen Otten toegang en hij weigerde de codes aan hen te verstrekken). Zij constateren dat er nog slechts enkele honderden euro’s op de bankrekening staan, waardoor FVD enige tijd in een ernstige liquiditeitscrisis zal verkeren en er ook geen geld zal zijn voor een campagne voor de EP-verkiezingen. Ook ontdekken ze dat Otten zichzelf vanuit de partij op 12 februari € 30.250,- heeft overgemaakt en dat hij aan Robert Baljeu - zonder medeweten van de rest van het bestuur en zonder geldig contract - inmiddels meer dan € 145.000,- heeft uitgekeerd in anderhalf jaar tijd. Baudet en Rooken verzoeken Otten terug te treden als bestuurder. Otten weigert. 

Periode van gesprekken om geschil intern op te lossen volgt. Otten verwerpt alle voorstellen. Weigert administratie vanuit zijn huis naar kantoor te brengen. Stuurt verschillende dreigmails en verklaart op dinsdag 9 april: “Ik zal iedereen meenemen in mijn val!”

20 april 2019 - Otten geeft berucht interview aan NRC waarin hij intern conflict over financiële malversaties probeert te camoufleren door het beeld te schetsen van een politieke “richtingenstrijd”.

23 april 2019 - Gesprek met extern accountant. Baudet en Rooken vernemen dat Otten vorig jaar een kritisch accountantsverslag, gericht aan het gehele bestuur, voor hen heeft achtergehouden. Otten hield altijd vol dat de accountant lovend was over het door hem gevoerde financiële beleid. Dit bleek niet het geval.

26 april 2019 - NRC meldt kasgreep Otten. Baudet en Rooken moéten nu wel publiekelijk reageren en plaatsen op de website van FVD een oproep aan Otten om af te treden, die hier uiteindelijk mee instemt.

De heersende duiding van het conflict in de media blijft echter dat Otten moest aftreden omdat hij kritiek op het bestuur zou hebben geuit. Otten blijft dat onjuiste beeld actief voeden. Zoals deze tijdlijn laat zien is de echte volgorde dat het bestuur steeds meer malversaties van Otten ontdekte en hem meermaals de gelegenheid bood om zich zonder ruchtbaarheid terug te trekken. Een aanbod dat hij stelselmatig afsloeg en beantwoordde met publieke confrontatie.

Niettemin wordt op dat moment nog besloten tot een “tweede kans” waaraan Otten vanuit de Eerste Kamer kan gaan werken.

Mei-Juni 2019 - FVD maakt de jaarrekeningen op. Constateert dat er nog veel meer aan de hand is dan tot nu toe werd gedacht. Zo blijken in 2018 vele duizenden euro’s aan contante gelden van leden, die bij events zijn opgehaald, verdwenen; blijkt een betaling te zijn gedaan van € 9.860,- aan de minnares van Otten; en er komen daarnaast nog enkele andere ernstige malversaties aan het licht (zie daarover het rapport).

27 juni 2019 - Gesprek op kantoor met Otten over de jaarrekening van FVD International. Otten houdt vast aan zijn opzet om via een valse factuur van Baljeu (voor twaalf maanden werk die hij niet heeft verricht) ten onrechte € 29.040,- overheidsgeld te claimen. Het bestuur acht deze frauduleuze poging tot verantwoording van subsidiegeld volstrekt in strijd met integer handelen en eist dat het “voorschot” dat reeds onterecht aan Baljeu bleek overgemaakt (!) wordt teruggevorderd.

28 juni 2019 - De externe accountant levert bij de FVD-jaarrekening een accountantsverklaring met beperking. Die beperking ziet kortweg op twee zaken: het ontbreken van talloze bonnen en facturen van partijuitgaven, en de spoorloze verdwijning van vele duizenden euro’s cash die zijn opgehaald bij partijbijeenkomsten

17 juli 2019 - Het bestuur meldt poging tot fraude bij BZK. Openheid over ontdekte misstanden dient bij een transparante partij voorop te staan. Voorkomen dient bovendien te worden dat als dit ooit op andere wijze bekend wordt, het zal terugslaan op het gehele bestuur en/of de gehele partij. Ook de jaarrekeningen zullen daarbij openbaar worden, waarmee o.a. de verdwenen contante opbrengsten van ledengelden bekend zullen worden. Het bestuur maakt de balans op. Legt beslag op de bankrekening van Turning Point BV en concludeert dat de positie van Otten onhoudbaar is geworden.

Het spijt ons oprecht dat het zo moest lopen. We came a long way together. Maar hier scheiden onze wegen.

LEES OOK de open brief die de Provinciale en Gemeentelijke fractievoorzitters stuurden ter ondersteuning van de lijn van het bestuur in deze kwestie.


UPDATE “De Eerste Kamerfractie van FVD heeft kennis genomen van het besluit van het partijbestuur om voormalig penningmeester Henk Otten per 28 juli 2019 het partijlidmaatschap te ontnemen.

Hoewel het hier een besluit betreft waar de Eerste Kamerfractie buiten staat, heeft dit besluit wel gevolgen voor de positie van Henk Otten in de Eerste Kamerfractie.

Nu hij geen partijlid meer is (het besluit heeft directe werking) kan Henk Otten niet meer als Eerste Kamerlid namens Forum voor Democratie optreden. Zeker ook gezien het verdwijnen van ons vertrouwen in hem door zijn recente negatieve uitlatingen over mede fractiegenoten in de Eerste Kamer, opmerkingen in de pers dat hij zich afscheidt en speculaties over anderen die hem hierbij zullen volgen. We kunnen deze situatie als fractie niet laten voortduren.

Het spijt ons dat dit zo gelopen is en wij hechten er aan dat wij met de rest van onze fractie ons sterk blijven maken voor de veranderingen en verbeteringen die Forum voor Democratie ten opzichte van de huidige, steeds verder vastlopende politiek beoogt."

Mede namens de andere Eerste Kamer fractieleden van Forum voor Democratie,

Paul Cliteur
Fractievoorzitter FVD in de Eerste Kamer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van FVD.

Standpunten

FVD heeft ruim 37.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Gratis toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140